Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

6М011000 – Физика және 6М060400 – Физика магистратура мамандығына түсу емтиханына арналған СҰРАҚТАРЫ Другие рефераты
Идеал газдар туралы Ортаның температурасын анықтау үшін термометрді қолдану Маятник көмегімен қатты денелердіңайналмалы қозғалысы Қатты күйінде компоненттері бір-бірінде ерімейтін қорытпалардың күй диаграммасы

 • Қатты дененің кинематикасы. Материалдық нүктенің кинематикасы. Уақыт туралы ұғым.
 • Қатты дененің динамикасы. Массасы айнымалы дененің динамикасы. Соқтығысу.
 • Еркін және еріксіз тербелістер. Бүтін ортадағы толқындар. Акустика элементтері.
 • Сұйықтардың (газдардың) тепе-теңдігінің және қозғалысының негізгі теңдеулері. Бернулли теңдеуі.
 • Молекулалық қозғалыстың кинематикалық сипаты. Броундық қозғалыс. Қысым. Температура.
 • Статистикалық әдіс. Максвелдің үлестірілуі. Больцманның үлестірілуі.
 • Молекула аралық әсерлесуші газдар (нақты газдар) және сұйықтар.
 • Термодинамиканың I — бастамасы. Термодинамика саласындағы соңғы жетістіктері.
 • Адиабаталық процесс. Термодинамиканың II — бастамасы.
 • Тасымалдау процесінің негізгі заңдары. Тасымалдау құбылыстарының арасындағы жалпы ұқсастық (жылу өткізгіштік, диффузия, тұтқырлық).
 • Диа-, пара-, ферромагнетиктер. Магниттік гистерезис.
 • Тасымалдау процесінің жалпы кинетикалық теңдеуі. Тасымалдау процесінің режимдері.
 • Материалдық нүктенің динамикасы. Материалдық нүктелер жүйесінің қозғалысы. Сақталу заңдары.
 • Сақталу заңдары. Сақталу заңдарының іргелі және іс жүзіндегі маңызы.
 • Лоренц түрленуі.
 • Гидродинамиканың заңдары. Қанаттардың көтерілу күштері.
 • Тұрақты электр өрісі. Кернеулік және электр өрісінің ығысуы.
 • Электр өрісіндегі өткізгіштер мен диэлектрлер.
 • Металдардың электр өткізгіштігінің классикалық электрондық теориясы. Асқын өткізгіштік. Сұйықтар мен газдардың электр өткізгіштігі.
 • Тұрақты ток заңдары. Тұракты токтың магнит өрісі. Магнит өрісінің тоғы бар өткізгішпен әсері. Толық ток заңы.
 • Магниттік тізбектер. Зарядталған бөлшектердің электр және магнит өрісіндегі қозғалысы. Электромагниттік индукция, негізгі заңдылықтар.
 • Электромагниттік толқындар, қасиеттері. Сәуле шығару сызығының табиғи ендігі. Спектрлік сызықтарының кеңеюі. Жарықтың диэлектриктерде таралуы. Жарықтың толық шағылуы.
 • Интерференция. Екі және көп сәулелі интерференция. Жұқа үлдірлердегі интерференция. Дифракция құбылысы.
 • Фурье – оптика туралы негізгі түсінік. Жарықтың анизотропиялық орталарда таралуы. Жасанды анизотропия.
 • Электромагниттік толқынның затпен әсерлесуі. Жарықтың дисперсиясы. Жарықтың фазалық және топтық жылдамдығы. Жарықтың жұтылуы.
 • Жарықтың шашырауы. Шашырау процесінің табиғаты. Комбинациялық шашырау. Жарықты өндіру. Люминесценттік жарық көздері.
 • Жарықты өндіру. Лазерлер. Лазер сәулесі. Лазердің өзіндік сипаттамалары.
 • Біртекті ішектің бір өлшемдік тербелісі. Монокристалдардағы серпімді тербелістер. Бір атомдық сызықты тізбектің тербелісі.
 • Бір өлшемді базисі бар тордың тербелісі. Үш өлшемді тор атомдарының тербелісі.
 • Акустикалық және оптикалық сүзгіштер.
 • Жергілікті фонондық тербелістер. Кристалдық тордың ұжымдық тербелістері. Квази бөлшектер.
 • Атом ядроларының N-Z диаграммасы. Орнықтылық аймағы. Атом ядроларының радиоактивтік ыдырауының түрлері.
 • Комптон эффектісі. Комптон эффектісінің қолданылуы. Жарықтың қысымы.
 • Де Броиль гипотезасы. Заттың толқындық қасиеттері. Де Броиль гипотезасын эксперимент жүзінде дәлелдеу.
 • Гейзенбергтің анықталмаған шамалар үшін қатынасы.
 •  Жартылай өткізгіштер. Жартылай өткізгіштердің меншікті және қоспалы өткізгіштігі. Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігінің температураға тәуелділігі.
 • Химиялық элементтердің таралуы. Элементтердің таралуын анықтауға арналған эксперименталдық әдістер.
 • Шредингер теңдеуі. Шредингер теңдеуінің негізгі қасиеттері.
 • Сутегі атомының спектрлік сериялары. Сілтілік металдардың спектрлік сериялары.
 • Жылулық сәуле шығару. Жылулық сәуле шығару заңдары. Кирхгоф заңы. Абсолют қара дене.
 • Зееман эффектісі. Атомның электрондық құрамы. Рентген сәулесі.
 • Атом ядросының құрамы. Ядролық байланыс энергиясы. Ядролық реакциялар.
 • Іргелі әсерлесулер туралы түсінік. Әсерлесу сатылары: күшті, электромагниттік, әлсіз және гравитациялық әсерлесулер.
 •  ран ядросының бөліну реакциясы. Тізбекті ядролық реакция.
 • Жарықтың кванттық қасиеттері.Фотондар. Фотоэффект. Эйнштейн теңдеуі.
 • Изотоптар. Изобаралар. Ядролық сәулелерді тіркеу әдістері.

 

Әдебиеттер:

 1. Сивухин Д.В. Механика. (Общий курс физики, т.1).–М.: Наука, 1989. 576 с.
 2. Сивухин Д.В. Термодинамика и молекулярная физика. (Общий курс физики, т.2).-М.: Наука, 1990. 592 с.
 3. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1. Механика. Молекулярная физика. –М.: Наука, 1985. 432 с.
 4. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности: Учеб. Пособие. –М.: Высшая школа., 1986. 415 с.
 5. Стрелков С.П. Механика: Учебное пособие. –М.: Наука, 1975. 559 с.
 6.  Матвеев А.Н. Молекулярная физика: Учебное пособие. –М.: Высшая школа,, 1981. 400 с.
 7. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика: Учебное пособие для ВУЗов. –М.: Наука, 1976. 480 с.
 8. Пригожин И.Р. Введение в термодинамику необратимых процессов. –М.: ИЛ, 1960.
 9. Честер Дж. Теория необратимых процессов. –М.: Наука, 1966.

10. Лыков А.В. Тепломассобмен. –М.: Энергия, 1978. 480 с.

11. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. –М.: Наука, 1987. 840 с.

12. Тамм И.Е. Основы теории электричества. М., Наука, 1976.

13. Калашников С.Г. Электричество. М., Наука, 1985.

14. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. М., ВШ., 1989.

15. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.2., Электричество и магнетизм. Волны. Оптика М., Наука, 1978.

16. Крауфорд Ф. Волны., пер. с англ. М., 1984.

17. Уизем Дж. Линейные и нелинейные волны, пер. с англ., М., 1976.

18. Матвеев А.Н. Оптика. М., Высшая школа, 1985.

19. Годжаев Н.М. Оптика. М., Высшая школа, 1977.

20. Саржевский А.И. Оптика, т.1 и 2, Минск, 1984.

21. Кравцов Ю.А., Орлов Ю.И. Геометрическая оптика неоднородных сред. М., Наука. 1980.

22. Калитевский Н.И. волновая оптика. М., Высшая школа, 1978.

23. Ахманов С.А., Никитин С.Ю. Физическая оптика. М., изд. МГУ, 1998.

24. Гудмен Д.Ж, Введение в Фурье-оптику. М., Мир, 1970.

25. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. М., Высшая школа. 1985.

26. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. М., Наука, 1979.

27. Китель Ч. Введение в физику твердого тела. М., Наука, 1978.

28. Займан Дж. Элетроны и фононы. М., Наука, 1962.

29. Ишханов Б.С., Капитанов И.М. Нуклеосинтез и Вселенной. –М.: Изд. МГУ, 1999.

30. Постнов К.А. Лекции по общей астрофизике для физиков. –М.: Изд. МГУ, 2001.

31. Ядерная астрофизика./под ред. Ч.Барнса. –М.: Мир, 1986.

32. Крамаровский Я.М., Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. –М.:Наука, 1987.

33. Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. –М.: Наука, 1975.

34. Крамарский Я.М., Чечев В.П. Радиоактивность и эволюция Вселенной. –М.: Наука, 1978.

35. Аллер Л. Атомы, звезды и туманности. –М.: Мир, 1973.

36. Тейлер Р.Дж.Происхождение химических элементов. –М.: Мир, 1975.

37. Нарликар Дж. От черных облаков к черным дырам.-М.: Энергоатомиздат, 1989.

38. Ишханов Б.С., Капитанов И.М. Ядерная физика. Происхождение элементов. –М.: изд.МГУ, 1989.

39. Бисноватый-Коган Г.С. Эволюция звезд. //Физическая энциклопедия. Т.5, С.487. 1998.

40. Дымникова И.Г. Черные дыры //Физическая энциклопедия. Т.5, С.452. 1998.

41. Зельдович Я.Б., новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. –М.: Наука, 1975.

42. Ляховский В.Д., Болохов А.А. Группы симметрия и элементарные частицы. –М.: Наука. 1998.

43. Мишель Уэльбек. Элементарные частицы. –М.:Мир, 1999.

44. Шварцшильд М. Строение и эволюция звезд.-М.:Наука, 1996.

45. Квантовая теория полей. Том 3: Суперсимметрия. –М.:Наука, 1999.

46. Сивоглазов В.И. Строение вселенной. Мир. Звезд. –М.: наука, 1995.

47. Бааде В. Эволюция звезд и галактик. –М.: Наука, 1995.

48. Странатин Д.Д. Частицы в современной физике. –М.: Мир, 1994.

скачать работу


 Другие рефераты
15-16 ғасырлардағы Қазақ-Қырғыз қарым-қатынасы
Авиаракетно-космическая промышленность США
Қазақстанның БҰҰ-ға қатынасы
Способы получения радионуклидов для ядерной медицины


 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ