Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Салықтардың экономикалық мәні

бында карастырылған азаматтык-құқыңтык субъектінің ролінде болып шығады.

Жер ңойнауындағы пайдалы ңазбалар мемлекеттің меншігі болып табылатындығын да есепке алу қажет. Жер койнауы, заң тілімен айтқанда «минералдың шикізат» екі болікке болінеді: бір бөлігі жер ңойнауын пайдаланушының озінің меншігіне жа­тады, екіншісі - мемлекетке. Өнімді болу туралы келісім-шарт-тардың мәні осында.

Негізінде бұл жағдайлардың болуы ақша жүйесінің әлсізді-гімен байланысты, сондыңтан мемлекетке ақшаның орнына

мүлік алуына тура келеді. Мұндай жағдайлар мемлекеттің ертедегі кезеңдеріне тән болған.

Заттай Салықтар кезінде Салық толемінің негізі заттар түріндегі мүлік болып табылады. Жеке анықталған зат толем негізі бола алмайды, оны салық түрінде алу Салықтартың ңүқьщ қатынаста-рының тоңтауына әкелген болар еді.

2.Салық — бұл қайтарылмайтын түрде ақша алу. Салықты
төлеу кезінде қүнның біржақты қозғалуы орын алады: төлеу-
шіден мемлекетке карай.

Осылай салық, ақша, бірінші - төлеушіден мемлекетке, одан кейін - мемлекеттен төлеушіге (яғни ақша қайтарылады) қарай жылжитын кайтарымды толемдерден (мысалы, мемлекеттік ңарыздар) озгешеленеді.

Салыктардың «олеуметтік ңайтарымдылығы» туралы копте-ген теориялар болган және бар, олар әсіресе социалистік қаржы дәуіріне тән болды. КСРО кезіндегі халықтан алынатын барлық Салықтартар кайтарымды деп бекітілген. Бюджетке түскен ақша-лар қарл^ыландырудың коптеген жүйесінен отіп барып халыққа ақысыз білім беру, емдеу, әлеуметтік қамсыздандыру түрінде және басңа да кеңес халкының коптеген қажеттіліктерін қана-ғаттандыру аркылы халықңа ңайтарылады.

Бұлардың барлығымен келісуге болады: расында да кеңес уақытында халықңа әлеуметтік толем төлеу сомасы аса үлкен колемге жетті, тіпті азаматтардан жиналатын салықтың жалпы сомасынан да асып түсті. Халықтан салық жинау социалистік қаржыда ешңашан маңызды рол атқарған емес, бұл экономика-ның мемлекет меншігіне негізделгендігін көрсетеді, онда мемле-кеттің негізгі кіріс көзі мемлекеттік кәсіпорындар толемінен түсіп отырды. Салықтарды әлеуметтік толемдер арқылы ңайта-ру капитализмнен де орын алады (әсіресе оның дамыған ныса-нында), мұнда мемлекет Салықтар жинай отырып халықңа жәрдем-аңы түрінде ңайтарады (жүмыссыздың бойынша жәрдемақылар-ды айтуға болады). Алайда, наңты Салықтартық күңың қатынаста-ры аясында ешқандай да қайтарымдылың туралы айтуға болмай-ды: салық - бұл қарыз келісімі емес және де Салықтартың толемдер сомалары ңайтарылмайды.

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

                                                                              

 

ҚАЗАҚ ТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТІ

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

 

Тақырыбы: САЛЫҚТАРДЫҢ ӘКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                          Орындаған:        

                                                          Тексерген:   

 

 

 

                

 

Астана 2009

 

Жоспар

 

І.    Кіріспе

ІІ.   Салықтар - қаржының алғашқы санаты Салықтардың айырым белгілері

ІІІ.Салықтың экономикалық белгілері.

 

 

Пайдаланған әдебиеттер

 

1.      О. Баймұратов

             Қазақстан қаржы нарығы.

             Алматы «Экономика» 2007 ж

     2.     Б.Жүнісов, Ұ.Мәмбетов, Ү. Байжомартов

              Нарықтық экономика негіздері

             Алматы  1994 ж

      3.      К.З.Хамитова

                Экономикажәне кәсіпкерлік негіздері

              Астана  2007  ж

      4.     Н.Қ. Мамыров, М.Ә.Тілеужанова

             Макроэкономика

              Алматы «Экономика» 2003 ж

      5.     Н. Г. Мэнкю

              Макроэкономика

               МГУ

 

 

 

 

 

Кіріспе

Салықтарқа төлемнің белгілі бір мөлшері тән. Қазіргі кезеңдегі мемлекет салықты ала отырып, «қанша болса, сонша-ны тартып алу» ңағидасымен әрекет ете алмайды. Салықты белгілейтін нормативтік актілерде үнемі салық мөлшері анық-талады. Салықтың белгілі бір мөлшерінің бар болуы - Салықтар төлеуші мемлекетке қанша қарыз екенін біледі деген Салықтар төлеу міндетінің мазмұнын қалыптастырады.

Салық төлеу мерзімдерінің тіркелгендігі.

Салықтар наңты аныңталған төлеу мерзімдерінің болуымен си­патталады. Мысалы, табыс сальны бойынша аванстың төлем-дер әрбір айдың 20-нан кешіктірілмей төленуі керек. Табыс са­льны бойынша соңғы есеп жиынтық жылдың кіріс туралы де-кларацияны жасаған күннен 10 күн өткеннен кейін жасалуы керек. Салықтарты төлеу мерзімдері Салықтар міндетінің құрамды элементі болып табылады. Бұл мерзімдерді бұзу әрбір үзартыл-ған күн үшін белгіленген мөлшерлерде пенялар түрінде Салықтар төлеушінің жауапкершілігіне жатады.

Мерзімдердің тіркелгендігі Салықтарты мемлекеттік алымдар сияқты қаржылың төлемдерден өзгешелендіреді.

Салық сомасы үнемі мемлекет кірісіне қүйылады, осыны-
сымен салық мемлекеттік емес қүрамдар аясында белгілене ала-
тын алымдар мен төлемдердің кез келген түрінен өзгешеленеді
(мысалы, мемлекеттік емес ңайырымдылық қорларына ақша
аудару, партияға мүшелік жарналар, шаруашылық серіктестік-
тер және т.с.с).

Салықты төлеу салықтық төлем затына меншік нысаны-
ның өзгеруін тартады. Салықтың осы белгісін түжырымдай оты­
рып айтарымыз, ертеде қалыптасқан дәстүрлі көзқарастарға
сәйкес, салық - бұл меншік нысанының ауысуымен сипаттала-
тын төлем. Мемлекеттік кәсіпорындар төлемдеріне келсек, онда
олар осы көсіпорындар кірісін ңайта бөлу процесін көрсетеді,
онда осы кіріс мемлекет меншігі болып табылады. Осылайша,
салыктарды белгілеу мен алу процесінде мемлекет саяси субъек-
ті ретінде танылады, ал мемлекеттік кәсіпорындар кірісінің
бөлігін ала отырып, өз мүлігіне иелік ету өкілдігін жүзеге асы-
ратын олардың меншік иесі рөлінде танылады.

12
скачать работу

Салықтардың экономикалық мәні

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ