Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Саяси жүйелердің сипаттамасы. АҚШ, Ұлыбритания, Франция елдерінің саяси жүйелері

ілері кездеседі. Үкіметке екі жақты Президенттің алдында да және парламенттің алдында да жауапкершілік жүктеледі. Республиканың классикалық түрі. Парламентті Францияда- Ұлттық жиналыс дейді. Елдің жалпы ауданы 551 км2. Адам саны 61 млн. Конституциясы 1958 жылдан бері өзгетулермен келе жатыр. Президент 5 жылға сайланады. Сайлау мажаритарлық жүйе бойынша 2 турдан тұрады.

Кейінгі уақытта Францияның ТМД елдерімен екі жақты байланыстарды айтарлықтай жандандырғаны байқалады. Бұл

ретте екі негізгі бағытбағдарыайқынкөрінеді. Біржағынан, ПариждіңстратегиялықбасымдықтарықатарынаЕуропадақауіпсіздіктіңжаңажүйесінқалыптастырукіреді, мұндаРесейгеайрықшаорынберіледі. ФранцияныңТМД-ғаұстанымдарыныңбасқамаңыздыастарыөзініңОрталықАзиядағыжәнеКавказсыртындағықатысуынбекітуәрікеңейтужелісіболыптабылады.

Қазақстан мен Франция арасындағы қатынастар айтарлықтай табысты дамуда. Францияға ықылас экономикалық ынтымақтастықтың елеулі әлеуеті болуымен, оның зор инвес-тициялық мүмкіндіктері және жоғары технологияларымен си-патталатын экономиканың жоғары өнімді аграрлық секторы болуымен байланысты.

Париж тарабынан ықылас Қазақстанды қуатты транзиттік әлеуеті, энергетика саласында зор мүмкіндіктері бар мемлекет ретінде қарауымен байланысты. Париж біздің еліміздің аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі күш-жігеріне лайықты баға беріп отыр. Франция Қазақстанның батыс әріптестері арасында АҚШ-пен және Германиямен қатар алғашқы орындардың бірін алуға ұмтылады. Бұл үшін гранттар беру әдісі кеңінен қолданылуда. Олардың алғашқысы, 4 млн. франк сомасы компьютер техникасын сатып алуға пайдаланылды. 5 млн. франк сомасындағы екіншісі - Арал теңізі ауданында ауыз суды тазарту жөніндегі жабдықты орнатуға жұмсалды, ол 1996 жылғы 19 шілдеде іске қосылды. 20,3 млн. франк мөлшеріндегі үшіншісі - Француз шаруашылық жүргізуші субъектілерінің, атап айтқанда банкілерінің жекешелендіруге көмек көрсету, бағалы қағаздар рыногын құру және экономикалық реформаның басқа салаларында қатысуын қаржыландыруға арналды.

Екі мемлекет арасындағы қатынастардың негізгі қағидаттары Н.Назарбаевтың 1992 жылы Францияға мемлекеттік сапары барысында жасалған Достық, өзара түсіністік және ын-тымақтастық туралы шартта қаланды. Франция алыс шет ел мемлекеттері ішінен осындай деңгейдегі құжатқа қол қойған бірінші мемлекет болғанын айта кету ләзім.

Өзара байланыстар Қазақстанға 1993 жылы Президент Ф.Миттеранның ресми сапары кезінде одан әрі өрістеді. Қазақстан мен Францияның жоғары дәрежелі басшыларыменсенімге құрылған жеке байланыстары екі жақты қатынастарды дамытуда маңызды ынталандырушы фактор болды. Ф.МиттеранН.НазарбаевтыТМД-дағыасақабілеттіәрібеделдібасшыдепесептейтінінатапкөрсетті.

1997 жылыжоғарыдәрежедегісаясисұхбатПрезидентЖ.Ширакпеноданәрідамитүсті. 1995- 1999жылдаркезеңіндеекімемлекетбасшыларыныңарасында6 кездесуболыпөтті, олархалықаралықнемесеаймақтықөзектіпроблемаларбойыншакөзқарастардыңжақыңдығыннемесесәйкесетіндігінпашетті. ЕкіжақтыынтымақтастықтыңтұрақтытұрғысынанкелгендеФранциябасқаядролықмемлекеттерқатарындаҚазақстанныңядролыққауіпсіздігінекепілдікберді.

Сауда-экономикасаласындағыҚазақстан- Французқатынастарыбарғансайынөрістепотыр. Қазақстанда38 французкомпаниясыныңөкілдіктеріжәнебірлескенкәсіпорындаржұмысістейді. Жеңілжәнетамақөнеркәсібінде, құрылыста, денсаулықсақтауда, туризмдежұмысістейтінфранцузфирмаларыменбайланыстаржолғақойылған. Қазақстан мен Франция арасында тауар айналымының серпіні жақсы. 1999 жылы оның көлемі 85 млн. доллар болды.

Отын-энергетика кешенінде, құрылыста, көлікте, геофизикада, агроөнеркәсіптік секторда, телекоммуникациялар саласында, әуе қозғалысын басқаруда, информатикада, сондай-ақ бағалы және сирек металлдарды өндіру мен қайта өңдеуде өзара іс-қимылдың келешегі зор. Тұтас алғанда Қазақстан - Француз байланыстары саяси, экономикалық, ғылыми, әскери-техникалық байланыстардың іс жүзінде барлық астарларын қамтиды.

Дегенмен, бірқатаржағдаяйларға байланысты Қазақстанға тікелей инвестициялардың көлемі соншалықты жоғары емес. Франция тарихи тұрғыдан алғанда Орталық Азия аймағының істеріне жеткілікті тартылмаған ел, Қазақстанның энергетика ресурстарын игеру үшін бәсекеге басқа Батыс елдерінен кейінірек түсті, өндіруші салаларда бірқатар шетін жобалар іске асырылмай қалды (соның ішінде Қазақстан тарапының кінәсі бойынша да). Соған қарамастан, рынокта "Тоталь" және "Эльф Акитен" фирмалары тиімді жұмыс істеп, кейінірек "То-тальФинаЭльф" ірі Франция - Бельгия мұнай конгломератын құрды, ол Солтүстік Каспийдін, Қазақстан аймағында жұмыстарын белсенді жүргізуде.

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер

1.   Жамбылов Д. Саясаттану. Алматы 2003ж.

2.   Әлемдік саясаттану антологиясы.

3.   Қазіргі Дүние жүзі тарихы. 2005ж.

4.   Үлкен Әлемдік энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008ж.

123
скачать работу

Саяси жүйелердің сипаттамасы. АҚШ, Ұлыбритания, Франция елдерінің саяси жүйелері

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ