Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Азот

nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Азоттыңфизикальқкасиеттерь Таза азот — туссіз, иіссіз газ.Калыпты жагдайда азот ауадан сел жещл, 1 л N2газдыц массасы 1,25 г. Азот -195°С-та кайнайды, -210°С-та катады.

Азоттыц химияльщ кдсиеттерь Азот молекуласы ете берш болуына байланысты реакцияга тусу каб1лет1 темен, химияльщ енжар.

1. Белме температурасында азот тек металл литиймен гана тшелей ерекеттеседа

N2+6Li= 2Lі 3N  литий нитриді

2. қыздырганда баска металдармен де осылайша әрекеттесеі:

N2+3Ca= Ca3N2  кальций нитриді

3. Жогары температура мен кысымда, өршікi (катализатор) катысында азот сутекпен тікелей әрекеттеседі аммиак тузеді;

N2+3Н 2=2NН3+92кДж

4. Азот оттекпен электр ушкыны кезінде, 3000°С темпера-турада ерекеттеседд:

N2+ О2 = 2NO- Q

Табигатта бул реакция найзагай жаркылдаганда журедц.

Қолданылуы. Азот негізінен аммиак а луга, о дан epiазот кышкылы жене азот тынайткыштарын алу үшін колданылады. Азотты салгырт (инертт1) атмосфералык орта жасауүшін. де пайдаланады. Суйык азот салкындаткыш жуйелер саласында кенінен колданылады.

Азот молекуласы беріккосы лыс. Ерекше жагдайда металдармен, сутекпен әрекеттесед1. Табигатта азот бос куйінде кездесед, ол ауаныц негізгіқұрам бөлігі.Азот адам жене жануарлар,өсімдіктерорганизмінде маңызды тіршілікпроцестерін жузеге асыратын белоктыңкұрамына кіреді.Аммиак

Алынуы. Лабораторияда катты аммоний хлорид1 NH4C1 мен сөндірілген әкriСа(ОН)2 араластырып, кыздырып аммиак алады(13-сурет).

Реакция теңдеуі:

2NH4C1 + Са(ОН)2 = 2NH3+СаС12+ 2Н2О

өндірісте аммиакты азот пен сутектен тікелей синтездеп алады

Физикалық касиеттерь Аммиак — туссіз, өкір иісті ауадаь екі еседей жеңіл, туншыктыргыш газ. Балку температурась -77,8°С. Кайнау температурасы -33,4°С. 20°С-та жене 0,85 MПАкысымда суйылады.

Аммиак суда өте ерімтал: 1 көлем суда 700 көлем аммиакериді(14-сурет). Аммиак суда ерігенде аммиак гидратын NH3-H2( тузед1. Аммиактыңсудагы epітіндісіаммиак суы немесе мусәтірспиртідеген атпен дәріханада сатылады.

Химияльқ касиеттері.

1. Аммиактьңсумен ерекеттесуі.

Аммиак суда ерігенде темендеп тепе-тендак кке асады:

NH3+ Н2О = NH3•nH2O= nh4+ OH;

аммиак гидраты                  аммоний гидроксида

 

Аммиактыц судагы ер1тшд1с1 элсіз негіздік касиет керсетеді.. Ce6e6iсоңгы тепе-теңдік сол жакка карай көб1рек ыгысатын-дыктан судагы ерітіндіде гидроксид ионы ОН" аз бола-ды. Өздеріне белгілінегіздерден аммоний гидроксидінің  айырмашылыгы — мундаоңзарядты ион NH4болды.

2. Аммиактыц оттекте жануы.Егераммиак пен оттек агынын тутандырса аммиак оңаи жанады. a) Өршіткі катыспаса бос куйдегі азот бөлінеді:

4NH3+ЗО2 = 2N2+6Н2О

 е) Катализатортотыгуынан (өршіткі— Pt) азот (II) оксида алына-

дьк                                                                                                                                                                                                                         

4NH3+5О2= 4NO+ 6Н2О

3. Аммиактыңкышкылдармен әрекеттесуі. Екішыны таяк-шаны алып, 6ipiншісін— концентрліаммиак суына, екіншісі— концентрлітуз кышкылына батырып, ек1 таякшаны 6ip-6ipmeжакындатса, ак тутш пайда болады. Ол — аммоний хлоридінің өте усак кристалдары. Реакция теңдеуі.:

NH3+ НСl= NH4Cl

                         аммоний хлорида

Аммиак баска да куштікышкылдарменәрекеттесіп, аммоний туздарын тузеді.

Колданылуы. Аммиактан минералдык тыңайтқыштар, дәрі-дәрмекпен, копарылгыш заттар, азот кышкылы жене нитраттар өндіріледі, аммоний туздары алынады .Аммиак төменгі кысымда (0,7—0,8 мПа) оңай суйылады, ол буланганда көп жылусіңіретінкасиетіне сәйкес тоңазыткыш кондыргыларда реагент реагент колданылады.

Лабораторияда аммоний туздарын сумен косып кыздырып, аммиак алады. Ал өнеркәсіпте сутек пен азотты косып, тікелей синтездеп алады. Олөткір иісті, туншықтыргыш газ. Аммиак суда жаксы epiпгидраттар тузеда, одан аздаган мөлшерде аммоний гидроксида бөлінеді. Амм

1234
скачать работу

Азот

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ