Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Трансформаторлардың жарамсыздыгы, оның белгілері мен себептері

нсформаторлардың жэже реттегіштерінің жұмыс жасау кезіндегі пайда болатын негізгі бұзылулары:

а) реттегіш орамдардың орамаларындағы ток қашу (трансформатор
артық ток қабылдайды) жөндеу үшін трансформатордың котухын шешеді
жэне орамдардағы токқашуды жояды;

б) алғашқы орамдардың орамалық токқашуы;

в) ішкі қозғалтқыш пен пружинаның тартылысын босату;

г) реттегіштердің зақымдарының арасындағы токқашу;

.,„__ д)   байланыстардың   нашар   қосылуының   нэтижесінде   қосылыстар

қызады. Жөндеу кезінде бұзылған жерлерді жоюды.

Кешенді бөлетін цондыргылар мен подстанцияларга техникальщ цызмет корсету және жондеу.

Бөлменің еніне қарай РУ мен КРУ шкафтарының санына байланысты оларды бір жақты жэне екі жақты қызмет көрсету мүмкіндігіне қарай орналастырады, сонымен бірге шкафтарды бір қатар және екі қатарлы етіп орнатады. Шкафтарды бір қатарлы етіп жэне оларға бір жақты қызмет көрсету кезінде КРУ қабырғаға байлап, 1м қашықтықта орнатады, ал дэліздің ені 1,8м кем болмауы тиіс. Шкафтар екі қатарлы орналасқанда бір жақты қызмет көрсету кезінде жалпы дэліздің ені 2,5м кем болмауы керек. Екі жақты қызмет көрсететін кезде дэліздің ені шкафтың арт жағынан 0,8 м-ден кем болмауы керек. РУ бөлмесінде жөнделетін арбаны орнату үшін орын қарастырылады.

Бүдан басқа келесі жағдайларға назар аударады:

-           КСА мен КСУ қозғалтқыштары мен контакттарының

-           КРУ арбасы жағдайындағы сигнализацияның дүрыс жүмыс жасауы;

-            сөндіргіштің пружиналы жэне майлы буферінің;

-           механизмдердің қажалатын бөліктеріндегі майланудың болуы; тексеру   кезінде,   сонымен   бірге   бөлменің   жағдайын,   есіктердің, құлыптардың, жылу жүйесінің, желдетудің, жарықтанудың, жерсіндіру

тізбегінің, қорғаныс қүралдарының болуын тексереді. Барлық байқалған ақаулар мен бүзылуларды ақау журналына жазылады. КРУ корпусында арба жылжығанда: арбаны жүмыс жағдайынан шығару кезінде сөндіргіштің өшірілуіне көз жеткізу қажет; арбаны сүйретіп алып шыққан кезде оны ажыратқыштың толық сөнген жағдайына жеткізу керек жэне сүйреп алып шығу механизмінің фиксация сенімділігін тексеру қажет. КРУ шкафтарының ағымдық жөндеулері қажет болған кезде жүргізіледі. КРУ күрделі жөндеуден эр үш жылда бір рет өткізеді.

Ағымдық жөндеу кезінде арба мен корпустың болттық қатырулары мен контакттың қосылыстарының жағдайын, екіншілік коммутацияның сымдарының контакттық қосылыстарын тексереді;

Біріншілік жэне екіншілік тізбектегі ажырататын контакттарды реттейді, блоктау, фиксациялау механизмдерін, қозғалтқыш пен сөндіргіштің өзара әсерлесуін, майлы буфердің бүзылмауын тексеріп, реттейді.

Өтпелі жэне тіректі оқшауларды мүқият тексеріп, тазалайды. Май деңгейін көрсеткіштердің жүмысы тексеріледі. Қажет болса цилиндрлерге май қүйылады. Фарфорлы оқшаулардағы қалдықтарды ацетонға салынған шүберек пен сүртеді. Жарықтар мен жарықшақтар байқалса оларды жөндейді немесе жаңасы мен ауыстырады.

Ағымдық жөндеу кезінде сөндіргіштің резетка мен байланысы тексеріледі; аз жэне біркелкі байланыс кезінде контактты стерженнің үштары күйеді, оларды қайрақ пен немесе терілі материал мен қорғап, еріткіш пен алады, ол үштары толық күйген болса, цилиндрді толық ашу арқылы күрделі жөндеуге жібереді.

КРУ шкафтарын күрделі жөндеу кезеңінде келесі жүмыстар жүргізіледі: май төгіліп, сөндіргіш бүзылады, сөндіргіштің контакттері тазартылып, жөнделеді, цилиндрдің ішкі детальдары тексеріледі, оқшаулардың, доға сөндіргіш қондыргылардың, қозғалқыш механизмінің, біріншілік жэне екіншілік тізбектегі ажырататын контакттері жөнделеді.

Ішкі детальдары жөнделген соң, сөндіргішті жинап, аппаратты сынақтан өткізеді.

ВМП-10 типті сөндіргіш пен оның қозғалтқышын күрделі жөндеуден өткізу эдістері жэне көлемі.

Ажырататын контакттерді мүқият тексеріп, қорғайды. Қаты балқыған немесе аса тозу.бар болса, ламельдерді жаңасы мен ауыстырады, қажалған бөлшектерді вазелин мен майлайды. Болтты контактты қосылыстарды тартып, ламельдердің тартылуын тексереді. Ол 150Н шегінде болуы тиіс. Егер тартылу төмен болса -.. онда пружиналарды ауыстырып, тартылуды реттейді, одан соң гайкаларды үш нүктеде қатырады.

Әуеліц және кабельідік линияларды жөндеу. Техникалыц цызмепг көрсету
.._,        жүмыстарыныц типтік көлемі.

Техникалық қызмет. көрсету эдетте кернеудің қатысында жүргізіледі.

Ауалық линиялардың электр берілістері үшін (ВЛ) ПТЭ мен ПТБ қарастырылған келесі кезеңдік операциялар іске асырылады:

-      кернеуі 1000 В жоғары ВЛ үшін күндіз жэне түнгі уақытта кезеңдік тексерулер, трасса мен ор болуы мүмкін аймақтағы қазылған жердің тірегінің өртке қарсы жағдайын тексеру;

-      кернеуі 1000.В дейінгі ВЛ үшін — эр сайын тексеру жүргізу (ЭП-2-18,6);

-   кернеуге байланысты емес аппараттар, қатты жел, мүз жару, су
тасқыны, ВЛ-ға жақын өрт болғанда, тайғақта, -40°С төмен аязда, түманнан
кейін (қатты ластанған учаскелерде) жэне басқа қалыпсыз тэртіптерде ВЛ

элементтерінің конструктивті бүтіндігіне әсер етіп, оның жүмыс шарттарын ауырлататын кезектен тыс тексеру;

-     тексеру карталарын толтыру жэне ақауларды жою, бүл жағдай ВЛ өщіруді қажет етпейді, апаттық жағдайда шүғыл шараларды қабылдау;

-     тізбектердің нақты жүктеулерге сэйкестігін түрақты бақылыу;

-  монтаж бен жөндеуден кейін ВЛ қабылдауға қатысу.
Тексеру кезінде келесі жағдайларға көңіл бөлу керек:

-       бөлек сымдардың үзілуі мен балқуына, сымдардың астында бөгде жэне кездейсоқ қүрылыстардың, заттардың болмауына; контакттардың қызуына (түнгі уақытта); оқшауларда үрылған жэне күйген жерлердің, жарықтардың болуына;

-       тіректердің орналасу жағдайына (ауытқуы, элементтердің қисайып қалуы жэне т.б.), тіректердегі қауіптіліктен қорғайтын плакаттар мен басқа да түрақты белгілердің болуы мен жағдайына; болттардың, гайкалардың, бөлек элементердің бүтіндігіне, металлдың тіректердегі дэнекер тігістері мен қосылыстарды тексеру, темір бетонды тіректердің үстындарының жағдайын тексеру;

-     ВА разрядниктердің , коммутациялық аппаратураның және
түсіргіштердегі кабельді муфталардың жағдайына, жерсіндіретін сымдардың
болуы мен бүтіндігіне.

Кабельді линиялар үшін қарастырылады:

-         кабелдердің қимасының нақты жүктеулерге сэйкестігін түрақты бақылап отыру, қызулардың болмауын;

-         монтаж бен жөндеуден кейін кабельдерді қабылдауға қатысу;

-         апаттық жағдайларда шүғыл шараларды қабылдау;

-         кезең бойынша ПТЭ жэне ПТБ мен қарастырылған тексерулер;

.- белгіленген жергілікті нүсқаулықтарға сай жер қабатындағы кабель-дер үшін өз мезгілінде, бірақ 3 айда кемінде 1 рет; коллекторлар, туннелдер, каналдар, үйлер мен ғимараттардың қабырғалары арқылы жүргізілген кабельдер үшін — 3 айда 1 рет; қүдықтардағы кабельдер үшін — жылына 1 рет, кернеуі 1000 В жоғары муфталар үшін 6 айда бір рет;1000 В линияларда -жылына 1 рет. Кабельдік линияларды тексергенде мыналар қажет:

-    бүкіл трассаны сырттай тексеру, трасса кабельдерінің басқа
коммуникациялары мен темір жол және үлкен тас жолдары мен
қалыптасатын жерлерін тексеру, кабелі бар траннияларда үзілген жерлерге,
арықтармен, кюветтер мен қиылысуларда үзілген, айрылған жерлердің
болуына көңіл аудару , трассаларда ауыр жэне үлкен заттардың болмауына,
каналдардың тазалығына:

-       жергілікті жердегі қырлар арқылы өтетін үйінділерінің болмауын тексеру: көпірлер, дамбалар, эстакадалар, ғимараттардың қабырғалары жэне басқа көмекші үймереттер арқылы өтетін кабельдердің сыртқы беткейімен қатырылуына ерекше назар аудару қажет;

-       электр берілістердің тіректері мен ғимараттардың қабырғаларында жэне    кабельдердің    шығып    түрған    жерлерін    тексеру,    кабельдердің

Ескертетін плакаттардың, жазулардың, маркировканың бүтіндігін жэне болуын, дөңгелектердің түсін жэне ауыспалы жерсіндіру орындарына арналған қорганыстың жерлерін тексеру:

Апаттық жагдай пайда болса сөндіру сияқты шүғыл шара қолдану:

Тексерулерді жүргізу:

Түрақты қызмет көрсетілетін подстанциялардағы РУ дөңгелектері ай сайын, ал қалған түрақты қызмет көрсетілмейтін подстанцияларда кесте бойынша 6 айла 1 рет, басқа объектілерде — айына 1 рет тексеру жүргізіледі. Нэтижелер бойынша тексеру карталары толтырылады. Қажет болғанда жергілікті шарттарға байланысты кестеге сай жиі тексерулер қарастылуы мүмкін.

Жерсіндіру желісі үшін тексерулер жергілікті нүсқаулықтар белгіленген кезеңдер бойынша кемінде айына Ірет жүргізіледі:

Жерсіндіретін сымдар, дэнекерлі

123
скачать работу

Трансформаторлардың жарамсыздыгы, оның белгілері мен себептері

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ